ความรู้ทางด้านภาษาภาษาอังกฤษ: สรุปเรื่อง Tense
วันนี้มาสรุปเรื่องของ Tense (เท็นซ) กันก่อน
เพราะเรื่องนี้เป็นหัวใจของการเรียนภาษาอังกฤษ
Tense ในภาษาอังกฤษมี 12 ตัว (แต่รูปแบบอื่นยังมีอีกมากมาย)

วิธีการง่ายๆ คือ พยายามจำรูปประโยคกับวิธีใช้
ให้ได้ก่อนส่วนชื่อจำที่หลังได้

subject = ประธาน V1 = กริยาช่องที่ 1
V2 = กริยาช่องที่ 2 V3 = กริยาช่องที่ 3
Ving = กริยาเติม ing

กลุ่มที่เป็นปัจจุบัน
Present Simple Tense
รูปประโยค subject + V1(-s, -es)
วิธีใช้
1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดในปัจจุบัน, นิสัย, กิจวัตรประจำวัน
2. ใช้กับเหตุการณ์ทางธรรมชาติ

Present Continuous Tense
รูปประโยค subject + is /am/are + Ving
วิธีใช้
1. ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดในปัจจุบันขณะ
2. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดในอนาคต

Present Perfect Tense
รูปประโยค subject + have/has + V3
วิธีใช้
1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งจะจบลง
2. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดมาตั้งแต่อดีตต่อเนื่อง
มาถึงปัจจุบันและดำเนินต่อไปในอนาคต

Present Perfect Continuous Tense
รูปประโยค subject + have/has + been + Ving
วิธีใช้ ใช้เช่นเดียวกับ Present Perfect Tense
แต่เป็นการเน้นให้เห็นถึงการกระทำที่ต่อเนื่อง

กลุ่มที่เป็นอดีตPast Simple Tense
รูปประโยค Subject + V2
วิธีใช้ ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบสิ้นไปแล้วในอดีต

Past Continuous Tense
รูปประโยค Subject + was /were + Ving
วิธีใช้
1. ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดในอดีต โดยทราบเวลาที่แน่นอน
2. ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่กำลังที่เกิดพร้อมกันในอดีต
3. ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่ไม่พร้อมกันในอดีต โดยที่
เหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่ใช้ Subject + was /were + Ving
เหตุการณ์ที่แทรกขึ้นมาใช้ Subject + V2

Past Perfect Tense
รูปประโยค Subject + had + V3
วิธีใช้ ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่ไม่พร้อมกันในอดีตโดยที่
เหตุการณ์ที่เกิดก่อนใช้ Subject + had + V3
เหตุการณ์ที่เกิดตามมาใช้ Subject + V2

Past Perfect Continuous Tense
รูปประโยค subject + had + been + Ving
วิธีใช้ ใช้เช่นเดียวกับ Past Perfect Tense
แต่เป็นการเน้นให้เห็นถึงการกระทำที่ต่อเนื่อง

กลุ่มที่เป็นอนาคต
Future Simple Tense
รูปประโยค Subject + will + V1
หรือ Subject + is/are/am + go to + V1
วิธีใช้ ใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Future Continuous Tense
รูปประโยค Subject + will + be + Ving
วิธีใช้ ใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
และทราบเวลาที่แน่นอน

Future Perfect Tense
รูปประโยค Subject + will + have + V3
วิธีใช้ ใช้กับเหตุการณ์ที่จะสิ้นสุดลงในอนาคตโดยทราบที่แน่นอน

Future Perfect Continuous Tense
รูปประโยค Subject + will + have + been + Ving
วิธีใช้ ใช้เช่นเดียวกับ Future Perfect Tense
แต่เป็นการเน้นให้เห็นถึงการกระทำที่ต่อเนื่อง

สรุป Tenses 12 Tenses(Active และ Passive voice)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s